เกี่ยวกับเรา

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด

www.กระดาษ.com โดย บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด  เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัท เปเปอร์ ไทย จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท เปเปอร์ไทย จำกัด สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ ยินดีคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจ**

 

เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ


PaperThai หนังสือรับรอง


PaperThai ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท


PaperThai ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)


หนังสือรับรองบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)