Home Latest News Welcome to กระดาษ.com by PaperThai
Call Now : 098-356-3599 [มอส]   098-656-5694 [กิ๊ก]
Welcome to กระดาษ.com by PaperThai

PAPERTHAI_logo_100x100

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กระดาษ.com by PaperThai 

เรา ผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด ยึดถือนโยบาย กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน ด้วยราคาที่ถูกที่สุดทั้งจากผู้ผลิตในและต่างประเทศ และบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัท เปเปอร์ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 30 วันหลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ ยินดีคืนเงินหากลูกค้าไม่พอใจ**