ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
กฎระเบียบ
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ในทางอันไม่เป็นการบังควรเป็นอันขาด

2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

3. ข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร ควรอยู่ในขอบเขตอันควรตามวิสัยวิญญูชนอันเป็นที่ยอมรับ

4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นอันเกิดแต่เจตนาดี ดังเช่นที่วิญญูชน พึงกระทำ

6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา โดยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่สังเกตและรู้สึกได้โดยคนส่วนใหญ่

7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุอย่างเด่นชัด ที่จะสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างองค์กร, ภาคเอกชน, ภาคราชการ, สถาบันการศึกษา หรือระหว่างองค์กรหรือสถาบันทางสังคมใด ๆ

9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น เว้นแต่เป็นการนำเสนอในที่เฉพาะ ได้แก่ ผ่านกล่องข้อความโต้ตอบส่วนตัว (Private Message), เว็บบอร์ดที่เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้มีสิทธิ์ในการ พิจารณา (ได้แก่บอร์ด VIP Zone, Moderator Zone, ถก-เถียง)
อนึ่ง การร้องขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใดก็ตาม หากมีการร้องขอผ่านเว็บบอร์ดสาธารณะ ผู้ถูกร้องขอ หรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าว พึงใช้ช่องทางส่วนตัว เช่น Private Message ในการให้ข้อมูลดังกล่าว และมิพึงนำเสนอข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ ผ่านช่องทางสาธารณะซึ่งผู้อื่นสามารถเห็นได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ ได้นำเสนอไว้ด้วยตัวเองอย่างเปิดเผย และประสงค์จะให้เป็นที่รับทราบทั่วกันแล้ว
10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
11. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่รำคาญแก่ผู้อื่น การสแปมข้อความ, การ flood ข้อความ เช่น ข้อความซ้ำ ๆ ซาก ๆ อันเป็นที่รังเกียจรำคาญแก่คนส่วนใหญ่, การโพสต์ข้อความเดียวกัน หรือไปในทางเดียวกันในหลายกระทู้ เป็นต้น

12. การนำเสนอขายสินค้า และบริการ โดยสุจริต สามารถกระทำได้โดยเสรี ผ่านบอร์ด "แลกเปลี่ยน-ซื้อขาย"ตามเงื่อนไขการลงประกาศในแต่ละบอร์ด
13. ผู้ดูแลบอร์ด มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ในการใช้วิจารณญาณต่อการลบ, แก้ไข, ย้าย, ข้อความ หรือกระทู้ใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ผิดกติกา และ/หรือ ไม่เป็นไปตามวิถีอันชอบธรรมแห่งสามัญสำนึกของวิญญูชน
อนึ่ง ผู้ที่เสนอข้อความซึ่งผู้ดูแลบอร์ดได้ดำเนินการตามหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเห็นว่าวินิจฉัยของผู้ดูแลบอร์ดต่อข้อความของตน เป็นการดำเนินการที่ไม่สมควรในทางใดทางหนึ่ง สามารถร้องอุทธรณ์เพื่อขอความเป็นธรรมได้ โดยส่ง Private Message ถึงผู้ดูแลบอร์ดคนใดคนหนึ่ง หรือผ่านการติดต่อโดยตรงถึงผู้ดูแลบอร์ดคนใดคนหนึ่ง โดยผู้ดูแลบอร์ด ผู้ได้รับการอุทธรณ์ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้ดูแลบอร์ด เพื่อขอความเห็นและขอมติ ก่อนจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบในโอกาสอันไม่เนิ่นช้าแก่การณ์และกรณี
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมานฉันท์ การร้องอุทธรณ์ของผู้ร้อง ตลอดจนการลงข้อความที่แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย หรือว่าร้ายต่อผู้ดูแลบอร์ด ไม่สามารถกระทำได้ผ่านบอร์ดใด ๆ การกระทำที่ฝ่าฝืน, เข้าข่ายฝ่าฝืน หรือดูมีเจตนาในการฝ่าฝืน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ดูแลบอร์ด โดยผู้ดูแลบอร์ด อาจใช้สิทธิ์ระงับการใช้งานของสมาชิกนั้นเป็นการชั่วคราว โดยมิต้องหาความเห็นชอบจากผู้ดูแลบอร์ดท่านอื่นก่อน
14. กรณีที่มีสมาชิกถูกระงับการใช้งานชั่วคราว คณะผู้ดูแลบอร์ด พึงร่วมกันพิจารณากรณีที่มีการดำเนินการใช้สิทธิ์ระงับนั้น ๆ โดยไม่ชักช้า และพึงหามติโดยเสียงส่วนใหญ่ ต่อความชอบธรรมในการดำเนินการของผู้ดูแลบอร์ดตามกรณีดังกล่าวโดยรอบคอบ การเพิกถอนการระงับสมาชิกภาพชั่วคราว ตลอดจนการลงโทษเพิ่มเติมใด ๆ ให้เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของผู้ดูแลบอร์ด

15. หากมีกรณีใด ๆ ที่มิได้เข้าข่ายที่ได้มีการกำหนดไว้ใน กฎ กติกา และมารยาท ฉบับนี้ และเป็นกรณีซึ่งส่งผลกระทบใด ๆ ในทางใดทางหนึ่ง และต้องการการวินิจฉัยเพื่อดำเนินการในทางใดทางหนึ่งอย่างเป็นการเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่ admin@paperthai.com
get the latest posts directly to your desktop